Авг. 302010
 

This post is also available in: English

За да възпроизведа проблемите, описани в статията; както и за да тествам евентуалните решения, драснах набързо един тестова пакет. Има си кусури – примерно не се държи правилно ако config таблицата е празна – но за решение „набързо“ се получи добре. Всъщност толкова добре, че реших да го сложа тук, да не го загубя 🙂

Идеята е следната: с едно елементарно скриптче се пускат произволен брой sql*plus сесии (аз пробвах с 20 и 40).

for i in `seq 1 20`;
do
 sqlplus /nolog @loader.sql &
done;

Всяка от тях извиква процедурата start_single_process и толкова.

Зареждането започва с извикване (от друга – контролна – сесия) на start_load. Добре е да се зададе някакъв wait, пък бил той и 0.01 сек. Иначе става тегаво.

По всяко време зареждането може да бъде прекъснато с pause_load. Извикването на stop_load кара sql*plus сесиите да приключат.

create or replace package multi_ses_load is

 c_status_start constant number := 1; -- the LOADER sessions should run
 c_status_pause constant number := 0; -- the LOADER sessions should stop
 c_status_exit constant number := 2; -- the LOADER sessions should exit
 -- every LOADER process should call this procedure. The procedure will wait for the START signal
 procedure start_single_process;

 -- issies the START signal. Parameters:
 --  part_no: in which partition should we load data
 --  wait: how many seconds to wait between 2 inserts
 --  refresh_iterations: how often to refresh the data from the config table
 procedure start_load(in_part_no      in number,
            in_wait_sec      in number default 0,
            in_refresh_iterations in number default 10);

 -- changes in which partition should we load data
 procedure change_part(in_part_no in number);

 -- changes how many seconds to wait between 2 inserts
 procedure change_wait(in_wait_sec in number);

 -- changes how often to refresh the data flrom the config table
 procedure change_refresh(in_refresh_iterations in number);

 -- stops the load process until another START signal
 procedure pause_load;

 -- restarts the load without changing any parameters
 procedure restart_load;

 -- makes the loading processes to exit
 procedure stop_load;

end multi_ses_load;

create or replace package body multi_ses_load is

 c_alert_name constant varchar2(20) := 'SESS_ALERT';

 -- every LOADER process should call this procedure. The procedure will wait for the START signal
 procedure start_single_process is
  v_alert_msg     VARCHAR2(1800);
  v_alert_status    PLS_INTEGER;
  v_part_no      number;
  v_wait_sec      number;
  v_refresh_iterations number;
  v_curr_stat     number;
  v_ses_clob      clob;
  v_my_sid       number;
  v_seed        number;
  procedure read_config_vars is
  begin
   -- reed the config variables form teh config table
   select curr_stat, part_no, wait_sec, refresh_iterations
    into v_curr_stat, v_part_no, v_wait_sec, v_refresh_iterations
    from ses_load_parames;
  end;
 
 begin
  -- init the random generator. we will use the current SID and number of seconds since mignight for seed
  Select Sid
   into v_my_sid
   from v$mystat
   where rownum = 1;
  v_seed := (sysdate - trunc(sysdate)) * 1000 * (24 * 60 * 60) + v_my_sid;
  dbms_random.initialize(v_seed);
  -- read the config vars
  read_config_vars;
  while v_curr_stat in (c_status_start, c_status_pause) -- if the current status is START or PAUSE, we proceed; 
   loop
   if v_curr_stat = c_status_pause then
    -- if the status us PAUSE, wait for the signal
    -- we should register the current session as a consumer for the alert
    dbms_alert.register(c_alert_name);
    -- now we can wait for the alert
    dbms_alert.waitone(c_alert_name, v_alert_msg, v_alert_status);
    -- refresh the config vars - they may be changed
    read_config_vars;
    if v_curr_stat = c_status_exit then
     exit;
    end if;
   end if;
   -- do 'v_refresh_iterations' inserts
   for i in 1 .. v_refresh_iterations loop
    -- insert a row into 'v_part_no' partition
    insert into ...
    values (dbms_random.string('P', 32), ...); -- here we should take care of the partition placement
    commit;
    dbms_lock.sleep(v_wait_sec); -- wiat for 'v_wait_sec' seconds
   end loop;
   -- refresh the config vars after whe have done enough iterations 
   read_config_vars;
  end loop;
 end;

 -- issues the START signal. Parameters:
 --  part_no: in which partition should we load data
 --  wait: how many seconds to wait between 2 inserts
 --  refresh_iterations: how often to refresh the data flrom the config table
 procedure start_load(in_part_no      in number,
            in_wait_sec      in number default 0,
            in_refresh_iterations in number default 10) is
 begin
  -- we set the parameters in the config table
  update ses_load_parames
    set curr_stat = c_status_start, part_no = in_part_no, wait_sec = in_wait_sec,
      refresh_iterations = in_refresh_iterations;
  commit;
  -- set teh LOADER processes free 🙂
  dbms_alert.signal(c_alert_name, 'Газ!');
  commit;
 end;

 -- changes in which partition should we load data
 procedure change_part(in_part_no in number) is
 begin
  update ses_load_parames
    set part_no = in_part_no;
  commit;
 end;

 -- changes how many seconds to wait between 2 inserts
 procedure change_wait(in_wait_sec in number) is
 begin
  update ses_load_parames
    set wait_sec = in_wait_sec;
  commit;
 end;

 -- changes how often to refresh the data flrom the config table
 procedure change_refresh(in_refresh_iterations in number) is
 begin
  update ses_load_parames
    set refresh_iterations = in_refresh_iterations;
  commit;
 end;

 -- stops the load process until another START signal
 procedure pause_load is
 begin
  update ses_load_parames
    set curr_stat = c_status_pause;
  commit;
 end;

 -- restarts the load without changing any parameters
 procedure restart_load is
 begin
  -- we set the parameters in the config table
  update ses_load_parames
    set curr_stat = c_status_start;
  commit;
  -- set the LOADER processes free 🙂
  dbms_alert.signal(c_alert_name, 'Аре пак на пангара!');
  commit;
 end;

 -- makes the loading processes to exit
 procedure stop_load is
 begin
  -- put the exit flag in teh table
  update ses_load_parames
    set curr_stat = c_status_exit;
  commit;
  -- is some process is in PAUSE, we should alert him to reread the config vars
  dbms_alert.signal(c_alert_name, 'Аре да си одиме, момчета!');
  commit;
 end;

end multi_ses_load;
 Posted by at 16:21

Sorry, the comment form is closed at this time.