дек. 212006
 

През тази седмица тръгнаха новини за новата информационна система на Министерство на Икономиката и Енергетиката, в която имам и мое участие:
InfoWeek (материала още не е пубикуван в online версията)
IDG
Stemo
Предстои официалният старт на информационната система за управление на европейски структурни фондове към Министерството на икономиката и енергетиката. Разработката е осъществена от екип на направление „Външни проекти” към софтуерната къща на Стемо с участието на СМ Консулта.

Структурните фондове са основния инструмент на Европейския съюз за провеждане на неговата регионална политика. Една от главните цели на тази политика е постигане на по-голямо икономическо и социално сближаване (кохезия) между страните-членки. След успешното присъединяване към „обединена Европа”, страната ни ще получава значителна финансова подкрепа от структурните фондове на ЕС за своето ускорено социално-икономическо развитие. В момента има четири европейски структурни фонда:

• европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
• европейски социален фонд (ЕСФ)
• европейския фонд за насочване и гарантиране на земеделието
• финансов инструмент за рибовъдство (ФИР)

Изплащането на суми от тези фондове е свързано с изпълнението на специфични изисквания и прилагането на строги правила и процедури, установени от ЕС, затова за България е изключително важно да разполага с надеждни средства за тяхното управление.

Управленската информационна система (MIS) на МИЕ бе разработена в изпълнение на проект 121469/D/S/BG по програма PHARE към Министерството на финансите: „Strengthening the capacity of the Ministry of Economy to manage Operational Programme “Development of the Competitiveness of the Bulgarian Economy” under EU Structural Funds by development of Management Information System and procurement of Hardware and standard software”.

Целта на проекта е да осигури на МИЕ средства за автоматизиране на процесите по управление на европейските фондове за регионално развитие (ЕФРР), за които министерството е Управляващ орган. Освен от министерството, информационната система ще се използва и от 28-те регионални офиса на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), която е междинно звено, както и от контрагентите по грантовите схеми.

Сумите, които се очакват да постъпят от ЕФРР в периода от 2007 до 2013 година по оперативните програми на МИЕ са 2 142 мил. евро и ще бъдат разпределени в пет основни приоритетни области (информацията е от работен вариант на Оперативна програма „Регионално развитие“, публикуван на www.eufunds.bg).

Приятно е когато нещо, над което си се потил много време, заработи. В тази ИС моята част е в дизайна на БД, за който ще кажа само, че с малко компромиси успявам да събера като ER диаграма на 2 листа с размери 100х70 см 🙂

 Posted by at 12:45

Sorry, the comment form is closed at this time.