Не сме сами, част 3

 Без категория
окт. 282009
 

(към част 2)

Един малко по-добър вариант изглежда така:

– В началото вземаме текущата дата
– Когато избираме кои данни да обработим, освен processed=0 гледаме и датата на зареждане – да е по-малка от датата за начало на обработката, която се запомнили
– когато изтриваме обработените данни от loader таблицата, отново изтриваме само тези, които са „заредени“ преди началото на обработката

Процедурата би изглеждала така:

create or replace procedure Process_New_Data2 is
 -- example code - has a BUG!!!
 transfer_date date;
begin
 -- get the time when we start the transfer
 transfer_date := sysdate;

 -- process the loaded batches
 insert /*+append*/
 into prod_table
  select -- do some processing
   batch_id, get_something(column1, column2), calculate_something(column3, column4),
   RANK() over(PARTITION BY column5, column6 order by column7) rn, 
   column8, column9, ...
   from loader_table
   where batch_id in (select batch_id
             from batch_log
             where load_time < transfer_date -- get only the batches loaded before we start
              and processed = 0);

 -- delete the rows from loader table
 delete from loader_table
  where batch_id in (select batch_id
            from batch_log
            where load_time < transfer_date -- delete only the batches loaded before we start
             and processed = 0);

 -- mark the batches as processed
 update batch_log
   set processed = 1
  where load_time < transfer_date -- mark only the batches loaded before we start
   and processed = 0;

 commit;
end;

За съжаление това отново не е гарантирано решение. Шанса за загуба на данни тук е много по-малък, но не е нулев, и много зависи от метода на зареждане на нови данни.

Проблема се изразявана едно ниво по-дълбоко: някоя сесия може да е заредила данни преди няколко секунди (може и минути), но да не е commit-нала промените. Съответно нашият inser-select няма да ги хване, но докато върви той, другата сесия има достатъчно време да направи commit и няколко милиона реда да се появят за малко, докато delete-а не ги изтрие безславно.

(към част 4)

 Posted by at 13:55

Sorry, the comment form is closed at this time.